Turkish Reading

Turkish Reading

Share:

The ACTFL Proficiency Guidelines 2012—Reading describe five major levels of proficiency: Distinguished, Superior, Advanced, Intermediate, and Novice. The description of each major level is representative of a specific range of abilities. Together these levels form a hierarchy in which each level subsumes all lower levels. The major levels Advanced, Intermediate, and Novice are divided into High, Mid, and Low sublevels. The subdivision of the Advanced level is new. This makes the Reading descriptions parallel to the other skill level descriptions.

Reading is an interpretive skill. Reading comprehension is largely based on the amount of information readers can retrieve from a text, and the inferences and connections that they can make within and across texts. By describing the tasks that readers can perform with different types of texts and under different types of circumstances, the Reading Proficiency Guidelines describe how readers read texts and retrieve information. These Guidelines do not describe how reading skills develop, how one learns to read, nor the actual cognitive processes involved in the activity of reading. Rather, they are intended to describe what readers are able to understand from what they read.

The written descriptions of reading proficiency are accompanied online by authentic text samples and the functional reading tasks associated with each major level.

The ACTFL Proficiency Guideline 2012—Reading may be used for non-profit, educational purposes only, provided that they are reproduced in their entirety, with no alterations, and with credit to ACTFL.

DISTINGUISHED

At the Distinguished level, readers can understand a wide variety of texts from many genres including professional, technical, academic, and literary.1 These texts are characterized by one or more of the following: a high level of abstraction, precision or uniqueness of vocabulary; density of information; cultural reference;2 or complexity of structure. Readers are able to comprehend implicit and inferred information, tone, and point of view3 and can follow highly persuasive arguments. They are able to understand unpredictable turns of thought related to sophisticated topics.

Readers at the Distinguished level are able to understand writing tailored to specific audiences as well as a number of historical, regional, and colloquial variations of the language. These readers are able to appreciate the richness of written language. Distinguished-level readers understand and appreciate texts that use highly precise, low-frequency vocabulary as well as complex rhetorical structures to convey subtle or highly specialized information. Such texts are typically essay length but may be excerpts from more lengthy texts.

Distinguished-level readers comprehend language from within the cultural framework and are able to understand a writer’s use of nuance and subtlety. However, they may still have difficulty fully understanding certain nonstandard varieties of the written language.

Reading » Distinguished

Distinguished - Editorial

From: Şükrü Hanioğlu
M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU

Garplılaşmanın bir yerinde olma sorunu nasıl bitti?

Türkiye'de 1930'lar söyleminin tekrarlanmasıyla "batılılaşma" üzerinden toplumsal seçkinlik statüsü yaratılmaya çalışılması ve "muasır medeniyet"e erişimin hedeflenmesi global ölçekteki değişim ve post-modern dünyayı kavramadaki eksiklikten kaynaklanmaktadır.

Türkiye' nin yoğunluğu hiç azalmayan siyasî gündemi ile buna odaklı entelektüel tartışması önemli gelişmelerin gözardı edilmesine neden olabilmektedir. İki yüz yılı aşkın bir süredir toplumumuzun temel tartışma maddelerinden birisi olan "garplılaşmanın neresinde" olduğumuz sorununun önemini yitirmesi şüphesiz bu alandaki ilginç örneklerden birisini oluşturmaktadır.

Batılılaşmayı iki yüz yıllık toplumsal değişimin temel motor gücü olarak sunan Niyazi Berkes'ten gerçek anlamda "garplılaşamayışımızın sebebi"nin "insan unsurunun ihmal edilmesi" olduğunu savunan Mümtaz Turhan'a ulaşan bir yelpazedeki entelektüellerin tartışmaları, dergilerin konu üzerine anketleri neredeyse unutulma duvarının arkasında kalmış gibidir.

Buna karşılık yaşam tarzı üzerinden "batılılaşarak" statü grubu olma iddiasını ortaya koyan "seçkinler" hâlâ bu sürecin sürdüğünü düşünmektedirler.

İlginç olan "muasır medeniyet seviyesine erişme" benzeri günümüzde anlamını bütünüyle yitirmiş kavramsallaştırmaların sadece anılan statü grupları tarafından değil Türk muhafazakârlığı tarafından da hâlâ önemli bir hedef olarak görülmesidir.

Garplılaşma "dâva"sı

Berkes'in modern Türkiye'nin yaratıcısı olduğunu düşündüğü, Turhan'ın ise iki yüz elli yıllık bir "dâva" olarak yaklaştığı "batılılaşma" gerçekten de toplumuzun geçirdiği dönüşümde önemli rol oynamıştır. Osmanlı toplumu bir asırlık bir zaman diliminde modernliği batılılık ile eşanlamlı hale getirerek bir toplumsal dönüşüm yaratmak istemiş ve yirminci yüzyıl başında alla Turca ile alla Franca arasındaki gri alanın fazlasıyla genişlediği, kapsamlı bağdaştırmaların kategorik tanımlamaları zorlaştırdığı bir modernlik yaratmaya muvaffak olmuştur.

Bu modernliğin gerçekte "modern" olmadığını düşünen Erken Cumhuriyet onu tekil bir Batı modernliğini ile ikame etmeyi, söz konusu gri alanı da dönüştürmeyi temel hedefi haline getirmiş, bu şekilde "asrîlik"i yeniden tanımlayarak farklı bir "garplılaşma dâvası"nın savunucusu olmuştur. Bu çerçevede "muasır medeniyet" tekil Batı modernliğine atıfta bulunmuş, ona erişmenin de ancak farklı modernliklere cevaz veren son dönem Osmanlı modernliğinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceği düşünülmüştür.

Kökleri İkinci Meşrutiyet Garbçılığı'na giden bu yaklaşım din, gelenek ve yereli de "çağdaş olmayan" sınıflamasına sokmuş, bunun düşünsel arka planını da "medeniyetin motor gücünün asır sonu bilimciliği ve materyalizmi olduğu" teziyle inşa etmiştir.

Bu anlamda Erken Cumhuriyet, Osmanlı garblılaşmasından kopuk bir ikinci batılılaşma hareketi başlatmış ve bunun modernlik ve çağdaşlıkla aynı anlama geldiğini savunmuştur.

Osmanlı modernliğinin gri alanlarını yok eden bu batılılaşma, çatışmacı karakteri fazlasıyla törpülenmiş bir hareke- te yeniden böylesi bir nitelik kazandırmıştır.

Dolayısıyla toplumsal dönüşümün temel dinamiği olduğu varsayılan batılılaşma önemli bir çatışma ekseni oluşturmuştur.

Siyaset bilimine egemen olan ve Türk akademisyenler tarafından fazlasıyla açıklayıcı olduğu düşünülen "moderleşme kuramı" da bunun "bilimsel" açıklaması olarak kullanılmıştır. Bu nedenle "garblılaşmanın neresinde olduğumuz"un, "modernliğin önümüze koyduğu sorunlara ne denli cevap verebildiğimiz" ve "dünya ile ne kadar uyum sağlayabildiğimiz" ve "ne ölçüde medenî olduğumuz" sorularının cevabını da içerdiği varsayılmıştır.

"Batı" kalmayınca

İlginçtirki global ölçekte batılılaşmanın modernlik ile eşanlamlı olduğu varsayılarak benimsenmesi ve Theodore von Laue'nin deyimiyle yayılımı önlenemez "bir dünya devrimi" haline gelmesi sömürgecilik değil dekolonizasyon döneminde gerçekleşmiştir.

Fransız Generali Geraud, Osmanlı mağlubiyeti sonrasında Şam'a giderek Emeviye Camii'nin kuzey duvarına bitişik Selahaddin Eyyubi türbesini ziyaret ettiğinde mağrur bir eda ile "Selahaddin kalk bakalım, biz geri geldik" demişti. Ama Batı'nın Batı dışı kabul edilen coğrafyayı gerçek anlamda "fethi," sömürge ve manda idarelerinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında çözülmeleri akabinde gerçekleşti.

Bunun neticesinde Erken Cumhuriyet döneminde Batı dışı toplumlarda istisnaî olan ve seçkin tabakalar ötesine nüfûz edemeyen "batılılaşma," standartlaşan hayat biçimleri üzerinden tüm dünyayı kuşattı. Artık her yer "Batı" idi. Burada önemli olan Serge Latouche'un ifadesiyle terkedilmiş kültürlerin yıkıntıları üzerinde yükselen yeknesak düşünceler ile tek yönlü, konformist yaşam tarzının yaratılmasının sınırları belirgin bir "Batı" kavramsallaştırmasını da imkânsız kılmış olmasıdır.

Bu açıdan bakıldığında Latouche'un da vurguladığı gibi Batı, Pascal'ın evreni gibi merkezi her yerde, çevresi ise belirsiz bir daire şeklini almıştır. Bu süreçte "Batı"nın bir kültür karşıtı makine haline gelerek farklı kültür, gelenek, inanç ve yerellikleri öğütmesi her toplum ve her bireyi istemi dışında "Batılı" haline getirirken, aynı zamanda onun ezici hegemonyası hiçbir toplum ve hiçbir bireyin de saf "Batılı" kalamaması sonucunu doğurmuştur.

Dolayısıyla günümüzün postmodern gerçekliğinde, iki yüz yılı aşkın bir süre temel toplumsal dönüşüm ekseni olarak kavramsallaştırdığımız "batılılaşma" anlamını bütünüyle yitirdiği gibi artık tanımlanabilir bir kavramsallaşmaya da atıfta bulunmamaktadır.

Bu gerçeklikte "muasır medeniyet" benzeri kavramsallaşmalar da fazlasıyla muğlâklaşmakta ve anlamsızlaşmaktadır.

Farkında mıyız?

Buna karşılık "Garplılaşmanın neresinde" olduğumuzun anlamsızlaştığı "muasır medeniyet"in somut bir bir kavramsallaştırmaya atıfta bulunmadığı, bunların da ötesinde "Batı"nın amorflaştığı günümüz gerçekliğinin tam anlamıyla bilincinde olmadığımız ortadadır.

Türkiye'de 1930'lar söyleminin tekrarlanmasıyla "batılılaşma" üzerinden toplumsal seçkinlik statüsü yaratılmaya çalışılması ve "muasır medeniyet"e erişimin hedeflenmesi global ölçekteki değişim ve postmodern dünyayı kavramadaki eksiklikten kaynaklanmaktadır.

Bunlar kavrandığında tekil "modernlik" değil "modernlikler"in bir arada yaşadığı bir toplum tasavvurunun güncellikle çok daha uyumlu olduğu, böylesi bir yapıda herhangi bir modernliğe mensubiyetin üstünlük ve statü grubu üyeliği yaratamayacağı görülecektir.

Bu açıdan bakıldığında "Batılılaşma" sorunumuzun bizzat "Batı" tarafından ve global ölçekte çözülmüş olmasının "modernlik"e verdiğimiz toplumsal cevap açısından bizi yirminci yüzyıl başında olduğumuz yere geri getirdiğini belirtmek yanlış olmaz. Bunun farkına varılmasının toplumda anlamsız çatışmaları önleyeceği şüphesizdir.

https://www.sabah.com.tr/Yazarlar/hanioglu/2014/01/12/garplilasmanin-bir-yerinde-olma-sorunu-nasil-bitti

Rationale for Rating

This Distinguished-level reading sample about why the question of where Turkey is on the path to westernization has diminished in importance is a highly abstract essay supported by precise and nuanced language rich in cultural, literary and historical references (muasır medeniyet/ Niyazi Berkes;Mümtaz Turhan/Pascal/ Fransız Generalı Geraud, Osmanlı mağlubiyeti sonrasında Şam'a giderek Emeviye Camii'nin kuzey duvarına bitişik Selahaddin Eyyubi türbesini ziyaret ettiğinde) and highly idiomatic expressions. In addition to presenting an abstract argument using very sophisticated, specialized and precise language, the author’s linguistic range demonstrates a deep seated familiarity with both Ottoman and modern Turkish and Western European history as well as concepts of modernity and modernization which the author can furthermore discuss in relation to Western philosophers. In order to truly grasp the richness, the beauty and the nuance of this essay the reader would have to be equally sophisticated. Furthermore the reader would have to be able to recognize the author’s implicit point of view (that understanding why Turkey’s issues with Westernization are no longer as important as they used to be will help society avoid unnecessary clashes).

Distinguished – a literary text
Garip

Hüzün sarıyor etrafımı habersizce.. Nedenini bilmediğim ani sızlamalar dolduruyor yüreğimi. Ne oluyor bana, bilmiyorum. Sebebi nedir altı çizili sessizliğimin. Hasretler yoğuruyor benliğimi, engel olamıyorum arayışlarıma. Yazmak istiyorum, sadece yazmak.. Ve bir de ağlamak aslında. Hıçkıra hıçkıra, bağıra bağıra ağlamak. Hiç tadamadığım tadını tatmak istiyorum özgürlüğün. Belki zaman kazanır dinginliğim, acısı hafifler sessizliğin. Giden geri gelmiyor ; zaman.. Her an uzaklaşır hızlı adımlarla. Yaptıkların kârdır yanında, yapmadıkların ise pişmanlık.. Tutulur ya dilin ve kalemin, kesilir nefesin, sesin. İstersin de olmaz yine, tutuklu kalırsın alışkanlıklarına. Öyle özlersin ki öncesini, çok değil, şimdiden biraz ötesini.. Ne de çabuk geçmiş gitmiş özlemini kurmayacağını düşündüğün, basit sandığın ve kıymetini sonradan anladığın günler. Nereye gidiyor yolun sonu, meçhul içinde yaşamak eritiyor insanı. Özlemini iliklerimde hissettiğim anılar var yüreğimin orta yerinde ! Kızgınım elbette, karşımdakilerden çok bizzat da kendime. Yıkıldım ben çoktan, bu sadece harabeden kalan bir duman.

*Enes Demirci*

https://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=125133

Rationale for Rating

In this highly abstract and poetic sample of prose through a contemplation of the ravages of the passage of time the author is questioning the meaning of life. The Distinguished-level reader’s command of language (Yaptıkların kârdır yanında, yapmadıkların ise pişmanlık…), supported by an understanding of complex structures (Ne de çabuk geçmiş gitmiş özlemini kurmayacağını düşündüğün, basit sandığın ve kıymetini sonradan anladığın günler), and knowledge of target culture would allow said reader to comprehend the text. Readers at the Distinguished-level are able to draw inferences from textual clues in this text such as the doubling of adjectives setting a tone (Hıçkıra hıçkıra, bağıra bağıra). Distinguished-level readers are able to understand the connotation of the author not using the conventional SOV sentence structure. The author is creating a poetic text that is steeped in emotion although he is writing prose.

SUPERIOR

At the Superior Level, readers are able to understand texts from many genres dealing with a wide range of subjects, both familiar and unfamiliar. Comprehension is no longer limited to the reader’s familiarity with subject matter, but also comes from a command of the language that is supported by a broad vocabulary, an understanding of complex structures and knowledge of the target culture. Readers at the Superior level can draw inferences from textual and extralinguistic clues.

Superior-level readers understand texts that use precise, often specialized vocabulary and complex grammatical structures. These texts feature argumentation, supported opinion, and hypothesis, and use abstract linguistic formulations as encountered in academic and professional reading. Such texts are typically reasoned and/or analytic and may frequently contain cultural references.

Superior-level readers are able to understand lengthy texts of a professional, academic or literary nature. In addition, readers at the Superior level are generally aware of the aesthetic properties of language and of its literary styles,4 but may not fully understand texts in which culturalreferences and assumptions are deeply embedded.

Reading » Superior

Superior – Editorial on Language Reform
Dil Devrimi ya da Us Çağına Açılan Kapı
Ali Dündar

"1919 Mayısın 19. günü, yani Önder’ Samsun’a çıkışından beri, Ulusal Bağımsızlık Savaşı içindeyiz. Askersel, siyasal, yönetsel, türel, parasal tutumbilimsel ve sağlık alanlarında savaşımımız, tam ve kesin sonuçlara ulaşmıştır. Son dört yıldır, Önder’in 9 Ağustos 1928 Sarayburnu Söyleviyle, ulusal ekinimizin ana ve temel öğeleri üzerinde devrim ve düzeltme çalışmaları başlamış bulunuyor. Latin imcelerinin alınışı, bu alandaki utkuların ilki oldu. Ulu Önder’ in koruyuculuğundan onur ve sürekli yol göstericiliğinden ışık alan tarih çalışmaları, ulusal tarihin yüreğini kanatan iftira, düşmanlık ve aymazlık dikenlerini temizledi. Şimdi, ruhumuzun kubbesinde O’nun yeniden yükselen sesi bize diyor ki: “Ulusa verdiğimiz söz daha tam yerine gelmedi. Ulusun önünde içtiğimiz ant daha tam gereğini bulmadı. Ulusal ekin toprağı yaban öğelerden temizlenmedi. Türk dili kendi temiz ve soylu benliğine daha kavuşmadı. Onu -Türk dilini- sevgi ile sevecenlikle kucaklayınız; onu yeniden ana sütü ile emzirerek taze, çoşkun ve ölümsüz yaşamına erdiriniz. 1.Türk Dili Kurultayı, çağıran ve göreve yönlendiren bu soylu seslenişin, ulus bağrından yansımış yanıtıdır."

https://www.msxlabs.org/forum/showpost.php?p=245158&postcount=2

Rationale for Rating

This Superior-level reading sample about the Turkish Language Reform presents an argument using precise vocabulary and expressions that are rich in cultural, historical and literary references (ulusal tarihin yüreğini kanatan iftira /Önder’in Samsun’a çıkışından beri/ ruhumuzun kubbesinde O’nun yeniden yükselen sesi) and highly idiomatic expressions (onu yeniden ana sütü ile emzirerek). In addition readers must understand the author’s implicit point of view (We are still engaged in a national war of independence. While we may have won the military battles in the arena of culture and especially language we are still at war. Turkish has not yet attained the respect it should have). In order to fully grasp the text the readers must be able to process it within a cultural framework and understand the author’s use of historical references and nuance.

ADVANCED

At the Advanced level, readers can understand the main idea and supporting details of authentic narrative and descriptive texts. Readers are able to compensate for limitations in their lexical and structural knowledge by using contextual clues.5 Comprehension is likewise supported by knowledge of the conventions of the language (e.g., noun/adjective agreement, verb placement, etc.).6 When familiar with the subject matter, Advanced-level readers are also able to derive some meaning from straightforward argumentative texts, e.g., recognizing the main argument.

Advanced-level readers are able to understand texts that have a clear and predictable structure. For the most part, the prose is uncomplicated and the subject matter pertains to real-world topics of general interest.

Advanced-level readers demonstrate an independence in their ability to read subject matter that is new to them. They have sufficient control of standard linguistic conventions to understand sequencing, time frames and chronology.7 However, these readers are likely challenged by texts in which issues are treated abstractly.

Advanced High

At the Advanced High sublevel, readers are able to understand, fully and with ease, conventional narrative and descriptive texts of any length as well as more complex factual material. They are able to follow some of the essential points of argumentative texts in areas of special interest or knowledge. In addition, they are able to understand parts of texts that deal with unfamiliar topics or situations. These readers are able to go beyond comprehension of the facts in a text, and to begin to recognize author-intended inferences. An emerging awareness of the aesthetic properties of language and of its literary styles permits comprehension of a wide variety of texts. Misunderstandings may occur when reading texts that are structurally and/or conceptually more complex.8

Advanced Mid

At the Advanced Mid sublevel, readers are able to understand conventional narrative and descriptive texts, such as expanded descriptions of persons, places, and things9 and narrations about past, present, and future events. These texts reflect the standard linguistic conventions of the written form of the language in such a way that readers can predict what they are going to read. Readers understand the main ideas, facts, and many supporting details. Comprehension derives not only from situational and subject-matter knowledge but also from knowledge of the language itself. Readers at this level may derive some meaning from texts that are structurally and/or conceptually more complex.

Advanced Low

At the Advanced Low sublevel, readers are able to understand conventional narrative and descriptive texts with a clear underlying structure though their comprehension may be uneven. These texts predominantly contain high-frequency vocabulary and structures. Readers understand the main ideas, and some supporting details. Comprehension may often derive primarily from situational and subject-matter knowledge. Readers at this level will be challenged to comprehend more complex texts.

Reading » Advanced

Advanced: Narration – Vikipedi excerpts: Adalet Ağaoğlu

13 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri Dr. Cazip Sümer (1925-1975), oyun yazarı, oyuncu Güner Sümer (1936-1977) ve işadamı Ayhan Sümer (1930)'dir.

İlköğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1938'de ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti[2] . Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Edebiyata ilgisi lise yaşamında şiirlerle başladı, kısa bir süre sonra oyun yazarlığına yöneldi. İlk defa 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı.
1951-1970 yılları arasında TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan "Aşk Şarkısı'nı" yazdı. Radyo'da görev yaparken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşı (Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu) ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan "Meydan Sahnesi"'ni kurdu[1]. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini arttırmak üzere Paris'e gitti[1]. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı “Bir Piyes Yazalım” tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahnelendi. 1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlenen sanatçı, ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. TRT'nin özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'ndan 1970 'te istifa eden sanatçı o tarihten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. Edebiyat yaşamının bazı dönemlerinde "Remüs Tealada" ve "Parker Quinck" gibi takma adlar kullanmıştır.

Rationale for Rating

This Advanced-level passage, the biography of the Turkish author Adalet Ağaoğlu, is a narration with a clear and predictable structure, (13 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi). The straight-forward sequencing of real-world events is comprehensible for the Advanced-level reader. The Reader’s comprehension of the passage is further supported by familiarity with Turkish prose. Turkish sentences do not always include an explicit subject and the use of the passive voice is much more prevalent (1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı).

INTERMEDIATE

At the Intermediate level, readers can understand information conveyed in simple, predictable, loosely connected texts. Readers rely heavily on contextual clues. They can most easily understand information if the format of the text is familiar, such as in a weather report or a social announcement.

Intermediate-level readers are able to understand texts that convey basic information such as that found in announcements, notices, and online bulletin boards and forums.10 These texts are non-complex and have a predictable pattern of presentation. The discourse is minimally connected and primarily organized in individual sentences and strings of sentences containing predominantly high-frequency vocabulary.

Intermediate-level readers are most accurate when getting meaning from simple, straightforward texts. They are able to understand messages found in highly familiar, everyday contexts. At this level, readers may not fully understand texts that are detailed or those texts in which knowledge of language structures is essential in order to understand sequencing, time frame, and chronology.11

Intermediate High

At the Intermediate High sublevel, readers are able to understand fully and with ease short, non-complex texts that convey basic information and deal with personal and social topics to which the reader brings personal interest or knowledge. These readers are also able to understand some connected texts featuring description and narration although there will be occasional gaps in understanding due to a limited knowledge of the vocabulary, structures, and writing conventions of the language.

Intermediate Mid

At the Intermediate Mid sublevel, readers are able to understand short, non-complex texts that convey basic information and deal with basic personal and social topics to which the reader brings personal interest or knowledge, although some misunderstandings may occur. Readers at this level may get some meaning from short connected texts featuring description and narration, dealing with familiar topics.

Intermediate Low

At the Intermediate Low sublevel, readers are able to understand some information from the simplest connected texts dealing with a limited number of personal and social needs, although there may be frequent misunderstandings. Readers at this level will be challenged to derive meaning from connected texts of any length.

Reading » Intermediate

Room Description – Oda tarifi

Bu oda çok rahat, düzenli, ve sakin. Odada küçük bir yatak ve iki masa var. Yatağın üstünde yastık var. Koltuk yatağın yanında bulunuyor, ve yatak ve koltuğun arasında lamba var. Yatağın üstü çok temiz, ama yatağın altı biraz dağınık: yatağın altında oyuncaklar ile ayakkabılar var! Odanın ortasında küçük bir masa var. Masanın altında yeşil bir halı var. Koltuğun üstünde bir fotoğraf var. Fotoğrafta yaşlı bir kadın var. Yatağın yanında büyük ve güzel bir masa var. Masanın üstünde bir kitap var. Hangi kitap acaba? Belki Türkçe bir kitap . . .

Rationale for Rating

This Intermediate-level text is a simple, straightforward description of a room. It conveys basic information about a highly familiar topic that is relevant to daily life. The discourse is minimally connected and primarily organized in individual sentences and strings of sentences, containing predominantly high-frequency vocabulary, which can be reordered without loss of meaning.

NOVICE

At the Novice level, readers can understand key words and cognates, as well as formulaic phrases that are highly contextualized.

Novice-level readers are able to get a limited amount of information from highly predictable texts in which the topic or context is very familiar, such as a hotel bill, a credit card receipt or a weather map. Readers at the Novice level may rely heavily on their own background knowledge and extralinguistic support (such as the imagery on the weather map or the format of a credit card bill) to derive meaning,

Readers at the Novice level are best able to understand a text when they are able to anticipate the information in the text. At the Novice level recognition of key words, cognates, and formulaic phrases makes comprehension possible.

Novice High

At the Novice High sublevel, readers can understand, fully and with relative ease, key words and cognates, as well as formulaic phrases across a range of highly contextualized texts. Where vocabulary has been learned, they can understand predictable language and messages such as those found on train schedules, roadmaps, and street signs. Readers at the Novice High sublevel are typically able to derive meaning from short, non-complex texts that convey basic information for which there is contextual or extralinguistic support.

Novice Mid

At the Novice Mid sublevel, readers are able to recognize the letters12 or symbols of an alphabetic or syllabic writing system or a limited number of characters in a character-based language. They can identify a number of highly contextualized words and phrases including cognates and borrowed words but rarely understand material that exceeds a single phrase. Rereading is often required.

Novice Low

At the Novice Low sublevel, readers are able to recognize a limited number of letters, symbols or characters. They are occasionally able to identify high-frequency words and/or phrases when strongly supported by context.

Reading » Novice

List – Theater announcement

OYUN: Profesyonel
Kategori: Devlet Tiyatroları
Tarihler: 06 Şubat 2014 Perşembe, 08 Şubat 2014 Cumartesi -Saat: 20:00
10 Şubat 2014 Pazar- Saat:15:00
Yer: İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahneleri 1
Adres: Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi Kat 2 Şişli İstanbul
Web: www.istdt.gov.tr
Ücret: Tam: 10,00 TL - Öğrenci: 6,00 TL
Balkon Tam: 6,00 TL - Öğrenci: 4,00 TL
Biletler: mybilet, www.dtgm.gov.tr,

Rationale for Rating

The theater announcement is organized in a predictable format with isolated words some of which are cognates. Through additional contextual support, the Novice-level reader is able to gather the basic information conveyed in isolated words: theater announcement, dates, week days, price and address. The Novice-level reader can recognize all letters of the alphabet including those specific to Turkish: “ç/ı/ ğ/ ö/ ş/ü”.

Turkish Annotations

1 Examples of a wide variety of such texts may be found in humanities and social science journals such as Tarih ve Toplum, Kebikeç, and Milliyet Sanat, some editorials, and satirical publications.

2 Distinguished level readers are able to comprehend the message and nuance from allusions to sayings, proverbs, and other cultural references, for example, Almancı (guest workers in Germany); çapulcu (looter).

3 In such texts as newspaper editorials employing varying ideologically charged discourses reporting the same event.

4 Superior level readers are able to appreciate poetic use of unorthodox word order. For example: Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. (Many of those who left must be happy with their places. Many years have passed and no one has returned from his journey.)

5 Advanced level readers may use contextual clues for understanding the full message, but they are passive in the reading. Uçmak (to fly) will offer a clue for structures not fully understandable such as uçarcasına (as if flying). The Turkish lexicon will remain a challenge.

6 Advanced level readers can fully comprehend the functions of case markers, genitive-possessive agreement, and embedded clause suffixation, such as -DIK, -(y)AcAK, -(y)An.

7 Advanced level readers are able to differentiate the functions of the two past tense markers –DI and –mIş. For example: Ankara başkent oldu. (Ankara became the capital.) Yağmur yağmış. (Apparently it rained.)

8 Advanced High level readers may misinterpret passive forms like bulunmak when used in complex sentences such as: İlgili öğrencilerin bu duyuruları takip ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (It is necessary for interested students to follow these announcements and to apply.)

9 Advanced Mid level readers may be able to follow rhetorical devices such as doublings, çoluk çocuk (kit and caboodle); and the use of intensifiers kapkaranlık (thoroughly dark).

10 Intermediate level readers may have difficulty comprehending the basic message in structurally complex announcements. For example: ACİL YATILI BAKICI ARANIYOR! (URGENT: STAY HOME CARE GIVER IS SOUGHT!)

11 E.g., Intermediate level readers might misinterpret the sequence of placement of the conditional: Gelseydi (if she had come) vs. Geldiyse (if she has arrived).

12 Novice readers are able to recognize the letters specific to Turkish, ç, ğ, ı, ö, ş, ü.